Almach1

Wettelijke vermeldingen / gebruiksvoorwaarden

Deze site wordt gepubliceerd door de SPRL Paysages et Saveurs, met een kapitaal van 18.600 euro, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Neufchâteau en met zetel in de rue du Château-le-Duc, 23B in B-6833 Ucimont.

Directeur van de publicatie: De heer Thierry de Lannois – Contacteer hem op deze pagina.

De website wordt gehost door de vennootschap o2switch, 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand, Capital de 100000 euro, Siret : 510 909 80700024.

De website https://paysagesetsaveurs.be (de Site) is het exclusieve eigendom van SPRL Paysages et Saveurs.

De raadpleging van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en het respect door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken van de informatie op de Site. In geval van niet-naleving van de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving kan de internetgebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

INHOUD VAN DE SITE

De site wordt beheerd door SPRL Paysages et Saveurs.

Het presenteert twee toeristische accommodaties genaamd “La Fermette” en “Le Fournil” die gebruikt worden om klanten, voornamelijk vakantiegangers, te verwelkomen tijdens hun verblijf.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekvoorbeelden, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, beelden, al dan niet geanimeerd en hun opmaak, video’s, die op de site verschijnen, eigendom van SPRL Paysages et Saveurs en zijn als zodanig beschermd door de bepalingen van de Code van de Intellectuele Eigendom.

Elke internetgebruiker verbindt zich ertoe ze niet te gebruiken, behalve binnen het strikte kader dat door de Site wordt aangeboden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De internetgebruiker kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken door het beantwoorden van de formulieren die op de Site worden aangeboden. De invoer van deze gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker door de SPRL Paysages et Saveurs.

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 3 december 2017 en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als “GDPR”, te respecteren en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de toevertrouwde persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Gegevensverwerker

SPRL Paysages et Saveurs verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers in haar hoedanigheid van beheerder.

Verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

SPRL Paysages et Saveurs verzamelt op de Site persoonlijke gegevens van internetgebruikers die contact hebben opgenomen, met name via het online contactformulier (of door zich te abonneren op de nieuwsbrief). Deze gegevens zijn nodig om te kunnen reageren op het verzoek van de internetgebruikers. In het kader van de levering van haar diensten, verwerkt de SPRL Paysages et Saveurs enkel de volgende persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun contactaanvraag: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is om de SPRL Paysages et Saveurs in staat te stellen te reageren op verzoeken van internetgebruikers.

SPRL Paysages et Saveurs houdt een schriftelijk verslag bij van de persoonsgegevens die op de Site worden verwerkt.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt door de beheerder van SPRL Paysages et Saveurs.

De meeste persoonlijke gegevens worden opgeslagen op hostingservers in de Europese Unie.

Opslagtermijn van de persoonlijke gegevens

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens te bewaren, tenzij er een wettelijke of reglementaire verplichting tot het tegendeel bestaat, gedurende een periode van maximum drie jaar vanaf het laatste contact met de internetgebruiker, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van SPRL Paysages et Saveurs of van de internetgebruiker (bv. het versturen van de nieuwsbrief).

Aan het einde van deze periode of in geval van uitoefening van haar rechten door de internetgebruikers, verbindt de SPRL Paysages et Saveurs zich ertoe om elke kopie van de persoonsgegevens van de internetgebruikers die zij in haar bezit zou hebben, te vernietigen.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

De SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe, in het kader van haar middelenverbintenis, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend veiligheidsniveau te garanderen en de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijzigingen, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Rechten van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

Internetgebruikers hebben de mogelijkheid om hun recht van toegang, rectificatie, uitwissing, verzet, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, het recht om niet onderworpen te zijn aan een geautomatiseerd individueel besluit en het recht om hun toestemming te herroepen, met betrekking tot de door hen verstrekte persoonsgegevens.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek per e-mail naar het volgende adres sturen: contact@paysagesetsaveurs.be.

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag te antwoorden.

Indien de internetgebruiker van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de geldende wetgeving, heeft hij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België.
De huidige stand van zaken op de B-1000 Brussel, Rue de la presse 35.

Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

SPRL Paysages et Saveurs garandeert de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de personen die bevoegd zijn om deze persoonsgegevens te verwerken, zich er ook toe verbinden deze geheimhoudingsplicht te respecteren.

COOKIES

Het surfen op de Site leidt waarschijnlijk tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.

De gegevens die door middel van deze cookies worden verkregen, zijn bedoeld om het surfen op de Site te vergemakkelijken en zijn bedoeld om verschillende maatregelen te nemen om het bezoek aan de Site te vergemakkelijken.

De gebruiker van de Site heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen door naar de opties van zijn browser te gaan zoals hieronder aangegeven:

Google Chrome

Mozzilla Firefox

Safari

Opera

Internet Explorer

Edge

GOOGLEANALYTIC

SPRL Paysages et Saveurs gebruikt Google Analytics om de gebruikers van deze website te volgen.

Cookies worden door Google Analytics gebruikt om deze gegevens te verzamelen.

Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving heeft Google een wijziging opgenomen in de verwerking van de gegevens die internetgebruikers op de volgende pagina’s kunnen raadplegen:

Google Analytics

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe om de verzamelde gegevens anoniem te behandelen en om de
“Delen van gegevens.”

OPMERKINGEN

SPRL Paysages et Saveurs kan internetgebruikers aanmoedigen om commentaar te publiceren op de site. Reacties die geen verband houden met de inhoud van de Site worden echter beschouwd als spam en worden daarom verwijderd. Commentaren die beledigend zijn of een racistische, gewelddadige of seksuele connotatie hebben, zullen ook worden verwijderd.

VERANTWOORDELIJKHEID

De SPRL Paysages et Saveurs wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de Site en die leiden tot een verlies van gegevens of het niet beschikbaar zijn van toegang tot de informatie die op de Site wordt geproduceerd.  SPRL Paysages et Saveurs kan de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie op de Site niet garanderen, noch de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus). De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de Site.

De op de Site gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van de internetgebruikers, zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

De aanwezigheid van hyperlinks op de Site creëert geen solidariteit van verantwoordelijkheid tussen de SPRL Paysages et Saveurs en de eigenaars van andere sites, zoals voor de inhoud van de sites waarop de internetgebruiker wordt doorverwezen. Alleen de verantwoordelijkheid van deze sites kan worden betrokken.

et, mattis dapibus Praesent elit. dictum porta. tempus venenatis, sed elit. quis