Landelijke gites La Fermette en Le Fournil

Ontvangst en verblijf in het hart van het natuurpark van de Zuidelijke Ardennen

Huurvoorwaarden

1. ERKENNING DOOR DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR TOERISME
De verhuurder verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan de bepalingen van de Waalse Toerismewet van 1 april 2010.

2. DE VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DEZE OVEREENKOMST
De verhuurder zal deze overeenkomst in tweevoud, volledig ingevuld en ondertekend aan Lessee toezenden.
De huurder dient binnen een termijn van maximaal 10 dagen na ontvangst van het contract een door de verhuurder ingevuld en ondertekend exemplaar terug te sturen naar de verhuurder. De huurder betaalt de borg binnen dezelfde termijn.
Het saldo moet 30 dagen voor het begin van de huurperiode op de rekening
BE75 0014 0782 4351 (BIC: GEBABEBB) van Paysages et Saveurs S.P.R.L. met het contractnummer worden overgemaakt
, met uitzondering van laattijdige boekingen, in welk geval het totale bedrag van de huursom bij aankomst zal worden betaald.
Indien de verhuurder het hem verschuldigde exemplaar van het contract of de aanbetaling niet binnen de voorgeschreven termijn ontvangt, kan hij per aangetekende brief, fax of e-mail, bevestigd per brief, fax of e-mail, afzien van de huurprijs binnen de 8 dagen na de datum van betaling van het voorschot of de daadwerkelijke teruggave van het door de huurder ondertekende contract.
Indien het contract niet naar behoren is uitgevoerd door de verhuurder, kan de huurder het contract zonder vergoeding opzeggen tot hij het gehuurde in bezit neemt.

3. GEBRUIK VAN GEHUURD ONROEREND GOED
De huurder gebruikt het gehuurde goed in overeenstemming met zijn bestemming en met de nodige zorgvuldigheid. Het is verplicht om de maximale capaciteit te respecteren. Elke schending van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van dit contract, in de schuld van de huurder, waarbij het bedrag van de huurprijs dat door de verhuurder definitief verworven blijft, in rekening kan worden gebracht.
Het gebruik van een friteuse is ten strengste verboden in en rond het gehuurde pand (brandveiligheid).

4. DIEREN
Huisdieren zijn toegestaan.

5. INVENTARIS “UITRUSTING EN COMFORT
Aan het begin en einde van het verblijf wordt een inventarisatie gemaakt van de uitrusting van het gehuurde goed. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde goed en de uitrusting aan te tonen.
De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade. Elk verschil met de inventaris of anomalie moet worden gemeld aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger, niet later dan 10:00 uur op de dag na de dag van aankomst.

6. ANNULERING – VERVROEGD VERTREK
Elke annulering moet worden gemeld per aangetekende brief, fax of e-mail die per post wordt bevestigd. De huurder kan de verhuurder voorstellen zijn huurovereenkomst onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid over te dragen aan een door hem aangewezen persoon die ermee instemt een overeenkomst te sluiten op dezelfde voorwaarden. In dit geval wordt de waarborgsom geacht door de verkrijger te zijn betaald. De huurder kan de verhuurder ook voorstellen om een persoon te vervangen voor het genot van de accommodatie, terwijl hij de houder van het contract blijft, ook voor de duur van het contract. Dit betekent dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft voor al zijn oorspronkelijke verplichtingen. De uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is vereist en betreft alleen de aangewezen persoon of personen. In andere gevallen blijft de 30% aanbetaling als compensatie bij de verhuurder. Deze vergoeding wordt verhoogd tot:

* 50% van de prijs van het verblijf bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor het begin van het verblijf.
* 75% van de prijs van het verblijf bij annulering 20 tot 8 dagen voor het begin van het verblijf.
* 100% van de prijs van het verblijf indien de annulering minder dan 8 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt of indien de huurder niet komt opdagen.

TIJDENS DE COVID-19-CRISIS, VOOR ELKE HUUR (MET UITZONDERING VAN PROMOTIE), ZAL ANNULERING DOOR DE HUURDER GRATIS ZIJN VANWEGE DE GEZONDHEIDSRISICO’S DIE AAN COVID-19 VERBONDEN ZIJN.
OM DEZELFDE REDENEN WORDT EEN A-VALOIR VOOR EEN PERIODE VAN 18 MAANDEN EN HET BEDRAG VAN DE HUUR OF HET REEDS ONTVANGEN BEDRAG AAN DE HUURDER GEGEVEN IN PLAATS VAN DE TERUGBETALING VAN DE DIENST.
INDIEN AAN HET EINDE VAN DE 18 MAANDEN DE WAARDE NIET KON WORDEN GEBRUIKT, ZAL DE TERUGBETALING VAN DE DIENST DOOR DE VERHUURDER WORDEN UITGEVOERD.
INDIEN DEZE BIJZONDERE ANNULERINGSVOORWAARDEN NIET MET DE HUURDER OVEREENKOMEN, ZIJN DE GEBRUIKELIJKE ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR HET VERBLIJF VAN RECHTSWEGE VAN TOEPASSING.

Bij annulering door de verhuurder kan hij de huurder een accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aanbieden dan de prijs van zijn reservering.
Bij gebrek aan een dergelijk voorstel of in geval van weigering door de huurder, moet de verhuurder aan de huurder de betaalde waarborgsom en het saldo van de prijs van het verblijf, indien deze reeds betaald is, terugbetalen en hem ook een gelijkwaardige vergoeding betalen:

* tegen 25% van de prijs van het verblijf.
* 50% van de prijs van het verblijf bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor het begin van het verblijf.
* 75% van de prijs van het verblijf bij annulering 20 tot 8 dagen voor het begin van het verblijf.
* 90% van de prijs van het verblijf indien de annulering minder dan 8 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt.
In geval van overmacht is echter geen vergoeding verschuldigd.
Indien de huurder niet binnen 24 uur na de in het contract vermelde aankomstdatum verschijnt, wordt hij/zij niet op de hoogte gesteld van de volgende punten
wordt het contract ongeldig,
de waarborgsom blijft eigendom van de verhuurder, die zich het recht voorbehoudt het saldo te vorderen van de huurder, mag de verhuurder over zijn eigendom beschikken.
Het vervroegd vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, leidt niet tot een – zelfs gedeeltelijke – terugbetaling van de prijs van het verblijf.

7. LATE BETALING
Elk bedrag dat door de huurder verschuldigd is en dat tien dagen na zijn vervaldag niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest ten voordele van de verhuurder op van 1% per maand vanaf de vervaldag, waarbij de intrest van elke begonnen maand voor de hele maand verschuldigd is.

8. AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERING
De huurder bewoont het pand als een goede huisvader. Hij is aansprakelijk voor de gehuurde goederen, uitrusting en grond die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt aan de verhuurder alle door hem gemaakte kosten en verbindt zich ertoe alle schade te melden. Door het huren van de accommodatie is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij de accommodatie heeft ontvangen, ook in geval van brand (CC. art. 1732, 1733 en 1735). “Paysages et Saveurs” heeft een niet-verhaalsclausule van het bedrijf tegen de huurder ondertekend.

9. SOLIDARITEIT
De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk jegens de huurder, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, in welke hoedanigheid dan ook.

10. RESPECT VOOR DE OMGEVING EN HET MILIEU
De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.

11. VERLICHTINGEN
Indien er geen akkoord wordt bereikt tussen de partijen, zullen zij hun grieven voorleggen aan het secretariaat van de Gîtes de Wallonie, die zal trachten een minnelijke schikking voor te stellen. Indien dit niet mogelijk is, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luxemburg bevindt bevoegd.

libero ut nunc efficitur. dolor. mattis consectetur sed vulputate, porta. ut